Mülkiyeti Göynük Belediyesine ait aşağıda adresleri, ihale tarih ve saatleri, kapı  no’su  yazılı, İlçemiz Yenice   Mahallesi, 3 ada,1 parsel üzerinde bulunan Şehit Erdal ENGİN İşmerkezinin üst katı,Yenice Mahallesi,Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN Caddesi tarafına yapılan,Yenice Mahallesi,Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN Caddesi,Şehit Erdal ENGİN İşmerkezi,27/B ve 27/C- Kapı Nolu(adresli) işyerleri ihale ile satılacaktır.

Madde   2-Satışı yapılacak olan işyerlerinin adres/mevkii,  ada, parsel no’su, M2 si, bağımsız bölüm nosu  KDV hariç muhammen bedel ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV %18                 %3

Adres/           Ada           İşyeri               Kapı       KDV hariç İhale       Geçici              İhale

Sıra no        Mevkii           Parsel no    M2si.               No:        Muhammen Bedel                Teminat           Tarih ver saati

1-Yenice Mah.Prof Dr.

Necmettin ERBAKAN Cad.

Şehit Erdal ENGİN

İşmerkezi No:27/B Göynük    3-1       18m2               27/B    400.000,00TL      12.000,00- TL   26/02/2021 – 14.30

2-Yenice Mah.Prof Dr.

Necmettin ERBAKAN Cad.

Şehit Erdal ENGİN

İşmerkezi No:27/C Göynük    3-1       18m2               27/C    400.000,00TL     12.000,00- TL   26/02/2021 – 14.35

 

Madde 3-İhale 2. Maddede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatlerde Göynük Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında, kifayet etmez ise Belediye Toplantı ve  Düğün Salonunda , Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 4- İhaleye ilişkin idari şartnameler Belediye  Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde  ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir . 50,00-TL  ücret karşılığında verilir.

 

Madde  5-İhaleye  katılacak olanlardan istenen belgeler:

1)   Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

2)  Gerçek kişilerden;

a)Belediyemize herhangi bir borcu bulunmayacaktır. Borcu yoktur belgesi.

  1. b) Geçici teminat makbuzu ,

c)Şartname alınması zorunlu olup, Şartname alındı makbuzu, şartnamenin her sayfası okudum  kabul       ediyorum yazılıp imzalanacaktır.

ç) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah

d)Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname,

3)         Tüzel Kişilerden;

a)Belediyemize herhangi bir borcu bulunmayacaktır. Borcu yoktur belgesi.

b)Tüzel kişilik ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesinde kayıtlı olmasına dair belge,

c)Tüzel Kişilik yetkilisinin noter tasdikli imza sirküleri, ,

ç)Vekaleten katılma halinde , istekli adına katılan kişinin , Noter tasdikli vekaletnamesi, Nüfus cüzdan fotokopisi,

  1. d) Geçici teminat makbuzu ,

e)Şartname alınması zorunlu olup, Şartname alındı makbuzu, şartnamenin her sayfası okudum  kabul       ediyorum yazılıp imzalanacaktır.

f)Dernek veya vakıf ise taşınmaz mal kiralama yetkisini gösterir Genel Kurul Kararı ile teklifte bulunacak kimselerin noterden onaylı yetki belgelerini.

g)Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 

Madde 6-İsteklilerin ;  ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler , belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 26/02/2021 tarih ve saat:14.30 ‘dan önce temin ederek Göynük  Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

Hakkında Göynük Belediyesi

Bunumu arıyorsunuz ?

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yenice Mahallesi Endife Caddesi Sanayi Sitesi içerisinde yapılacak olan 8 adet ...